martes, 27 de septiembre de 2011

Documento critico do PCmaoísta de Italia

A propósito da Declaración do Comité Internacionalista Proletário do Estado español.

Para o que refere ao novo "Comité Internacionalista Proletário" nado en España, é outra cousa que o Comité Internacional de apoio á GP na Índia. Este ten posicións ideolóxicas, políticas, composición que deben ser examinada e criticada, pero que a nós respecta non hai oposición entre o Comité Internacional de apoio á GP na Índia e outros comités que se poden movilizar no campo do internacionalismo.
A existéncia deste outro Comité, sen embargo, é unha séria cuestión
política e orgánica na actividade en España de apoio á GP en Índia.
Vexamos o que este comité escrebeu na sua Declaración de constituizón.
Unha premisa: se grupos se unen e fan un documento, sobre as suas opinións,
acerca de a situación xeral de MCI e da Índia, iso é lexítimo e non
hai nengunha objeción. Pero se iso se centra  no apoio a GP en
a Índia e PCI (maoista), colle sinalar que está asinado por organizacións non mlm,
como Reconstrución Comunista e os Comunistas de Castela 'Bandeira Vermella', e
por unha organización como o MAI que considera maoismo superado, asimismo se
lles dá igual dignidade a organizacións comunistas e "individualidades
comunistas". Isto fai o comité moi confuso e ecléctico. Non se pode
erguer a bandeira revolucionária do apoio á GP na Índia e ao PCI(maoista)
desta maneira. Non se pode utilizar o PCI(maoista) e a GP en Índia para expor
a sua próprias opinións como as posicións do PCI(maoista) e do GP.
Este comité escrebe, na sua Declaración á sua imaxinación e desexos achega a
GP na Índia e o PCI (maoista) pero non representa esta, nas suas posicións reais e
concretas.
É inxusta dicer que un comité que ten como fins:" impulsar unha actividade
de continuidade, de apoio... do proceso revolucionário na Índia ", e
entón non tomar en conta as posicións reais e o contexto político actual
no que se desenvolve este apoio, segundo as posicións e as avaliacións
do mesmo PCI (maoista).
O obxectivo da revolución índia como afirmado polo PCI (maoista) é a
Revolución de Nova Democrácia na Índia en marcha cara o socialismo. É
significativo que este obxectivo do PCI (maoista) nunca sexa mencionado no texto
do documento.
Que a importáncia de GP na Índia hoxe sexa imensa, e que a influéncia en
o mundo do seu avance sexa importante para mudar o equilibrio de poder e
desenvolver a tendéncia á revolución é certo, pero dicer que "o
triunfo da revolución na Índia vai criar as condicións adecuadas a
que o traballo da vanguarda proletária internacional en torno ás
condicións subxectivas crie unha base mais sólida para iniciar a revolución
proletária mundial en todo país" é subxectivismo e cobre, detrás da
exaltación revolución índia, a posición oportunista e de expectativa
respecto ás tarefas da vanguarda proletária en todos os paises.
Tamén hai que sinalar que a PCI (M) nunca apoiou esta posición na
revolución índia. polo tanto, esa é a posición dos asinantes desa
Declaración, non reflecte a posición ideolóxica e política do PCI (maoista).
É verdade que o PCI(maoista) e a GP representan, agora, un ponto de referéncia
para os maoistas, o revolucionários e o proletariado do mundo, pero para
falar do PCI(M) como "un verdadeiro faro no mundo" é unha desas
apologías que queren demostrar que os que lles escreben non poden ser mais vermellos.
en vez de representar o papel real que xoga no mundo o PCI(M) en afirmar o maoismo como unha aplicación á realidade concreta e tradución desta na GP, e en afirmar a GP como via vitoriosa para as aldeas, espécialmente nos paises esmagados polo imperialismo.
Afirmar que "o apoio á GP en Índia subpón a denúncia cada tipo de
oportunismo e revisionismo", é dicer unha verdade pero convertendo-a nun
absurdo. É claro que os que non apoian a GP na Índia teñen unha
posición oportunista e centrista entre o imperialismo e a revolución, pero
de nengunha maneira, nen siquieira o PCI (maoista) nunca há afirmado que este apoio
subpón unha delimitación non somente en relazón á GP, se non tamén sobre
todas as cuestións da revolución proletária, onte, hoxe e mañá.
Se fose como din os autores deste texto, o campo do apoio á
revolución índia e ao PCI(M) deberia ser limitado aos partidos e
organizacións MLM que comparten totalmente as posicións do PCI(M).
Pero os autores da Declaración non aplican nen siquieira a si mesmos este
criterio, xa que entre os asinantes hai organizacións que non son maoistas,
organizacións que consideran o maoismo pasado e " indivíduos comunistas"
xenéricos.
na Declaración a descrición do estado da GP na Índia e do
PCI(M) non cadra co que o PCI(M) e a GP na Índia din de si
mesmos. A etapa actual da GP está sintetizada pola frase contida en
a Declaración de 1 de maio, que retomemos  do a posición de
os parceiros de índia; "a GP enfrenta éxitosamente os ataques sen
precedintes do inimigo e é capaz de se expandir e avanzar", que é
diferente que falar, como fai o documento do CIP, de "grandes triunfos".
Este linguaxe exaxerado, autocomplaciente, é alleo ao costume, ao método e
á liña de PCI(M), que mesmo en isto, é un partido MLM sério.
É claro que o GP na Índia no seu desenvolvimento, na loita contra o vello
poder está a tratar de construir os órgaos do novo poder, pero se lemos
aun superfícialmente os documentos do PCI(M) vemos o conteúdo real de
este poder, e tamén en que formas se produce - por exemplo, estas son
certamente diferentes das realizadas no Perú e Nepal nos 10 anos
de GP.
Outros parágrafos da Declaración do CIP definen as posicións dos seus
subscritores sobre diversos temas da loita de clases, pero tratar de dar
 fundamento a estas posicións usando as posicións do PCI(M), é un
artificio totalmente instrumental, típico do os grupos e organizacións
que non poden demostrar a sua posicións coa sua teoria e prática
revolucionária, tratan de lles dar un "ton", atribuindo-as ao PCI(M).
Para dar un exemplo de isto é suficiente ver o problema dos acordos de
paz, do as negociacións.
É certo que o PCI(M) crítica a liña e o prático dos acordos e
negociacións de paz aplicada por ao PCN-OU(m), pero non sobre a basee de
declaracións de princípios ou imperativos absolutos. Por exemplo PCI(M)
tamén apresentou planos de acordos e negociacións co Goberno de
a Índia, que até agora lles rexeitou e respondeu a eles coa
'Operación Green Hunt" e os asasinatos selectivos, incluído o asasinato
do camarada Azad.
A forma en que se apresentan estas cousas na Declaración da CIP é o
estilo clásico do extremismo infantil (nengun compromiso, etc.) ao que Lenin
dedicou as palabras de lume e definitivas.Addebitare, quindi, ao PCIm non critica-a puntuale della linea
O PCI(M) asinou a declaración de 1 de maio, o PCI (M) desenvoltou a sua
crítica ao PCN-U(m) sempre co obxectivo de empurrar aos comunistas e
maoistas en Nepal primeiro a mudar, hoxe a derrocar a a liña actual do
enderezo deste partido.
Outros pontos do texto continuan segundo a liña tomada dos "esquerdista", criticados por Lenin, e non do PCI (maoista).
A GP na Índia e o PCI (M) se impuxeron na Índia e no mundo a través da GP, da loita armada revolucionária expresión do xusto princípio da "violencia revolucionária". Sen embargo, o PCI (maoista) e todos os verdadeiros MLM rehúsan unha imaxe enxebremente militarista, que acostuma estar de moda en alguns círculos de apoio internacional, que tende a reducir o enfrentamento co goberno da Índia só a unha confrontación militar.
Isto é amplamente utilizado polo goberno da Índia nas suas campañas de guerra total, asasinatos de masa e genocidio das masas da Índia. O PCI(M), na GP que dirixe, desenvuelve unha ampla gama de actividades sociais e políticas, trata con moita flexibilidade táctica e sensibilidade todos as cuestións das condicións das aldeas da Índia e é para isto que a guerra dirixida pror este partido, gaña moi atenzón e apoio en
a sociedade índia e en moitas partes do mundo. Se a GP na Índia fose a esquemática caricatura que os grupos subscritores desta declaración fan, a actividade e figura, por exemplo, de Arundaty Roy non seria un anelo forte deste avance da GP.
É o PCI (maoista) e a sua liña que leva á existéncia dun comité, como ICAPWI, para contrarrestar a "Operación Green Hunt" e loitar contra a campaña do imperialismo e do goberno de Índia a nível internacional, e asi mesmo á formación dun Comité Internacional de apoio á GP na Índia que ten
o mérito de facer coñecer esta GP en todos os seus xeitos, as opinións do PCI(M) que a dirixe, de traballar para recoller aos comunistas as forzas revolucionárias e anti-imperialistas en apoio desta guerra. Se realizada ben, esta actividade plantea e fortalece o maoismo e a revolución como
tendéncia principal.
Seguramente, o avance da revolución na Índia mostra que as masas
dirixidas por un PC mlm nunha GP aplicada á realidade concreta, pode ser
a arma vitoriosa das aldeas, mais que as loitas das aldeas esmagados en outras partes do mundo que, ainda opendo heroicas resisténcias e loitas armadas, non pode liberar-se do enderezo e programas de forzas que non loitan para unha verdadeira liberación social e política das aldeas esmagados polo imperialismo.
polo tanto, é importante apoiar GP na Índia. Sen embargo, isto pode
converter-se en patrimonio das grandes masas só se non se plantea e fai
propaganda dunha caricatura dogmático-extremista do PCI(M) e da GP.

PCm Italia
setembro 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario